درج مطلب
 
آیین نامه دردوران انضباطی دبستان بنت الهدی صدردرسال تحصیلی95-94
دانش آموزان دردوران تحصیلی موظف هستندموازین اسلامی ومقررات آموزشی وپرورشی رادراخلاق ورفتارخویش رعایت کنندکه اهم آنهابه شرح ذیل می باشد.
1-رعایت شعائردینی
2-رعایت ادب واحترام نسبت به کادرومعلمان ودیگرکارکنان مدرسه
3-رعایت حسن رفتارواخلاق وهمکاری باسایردانش آموزان
4-سعی شایسته درتحصیل ورعایت مقررات آموزشی وتربیتی ، انجام فرایض ومشارکت درفعالیت های اجتماعی مدرسه
5-حضوربه درمدرسه یعنی ساعت ورود 7:30 وخروج ازمدرسه درساعت 12:25 می باشد.
6-حضوربه موقع دانش آموزان دربرنامه صبحگاهی
7-رعایت بهداشت نظافت فردی وهمکاری بادانش آموزان ودیگرمسئولین مربوطه درامرپاکیزه نگه داشتن فضای آموزشی
8-مراقبت ازوسایل شخصی درمحیط مدرسه واهتمام درحفظ ونگه داری تجهیزات وفضای آموزشی
9-به دلیل آموزش رفتارمطلوب اجتماعی وصرفه جویی اقتصادی ازآوردن هرگونه اشیای گران قیمت وخارج ازعرف اعم ازوسایل آموزشی وزینتی خوداری فرمایید.عدم  استفاده ازجامدادی فانتزی ، دفترهای فانتزی ، گل سرهای بزرگ وفانتزی وسایل تزئینی  بدلی مانندالنگوهای رنگی ،به همراه نداشتن مبالغ زیادپول
10-حضوردانش آموزان درزمان فریضه نمازبرای پایه های چهارم ،پنجم وششم الزامی می باشد.
11-همراه داشتن گوشی موبایل درمحیط آموزشی برخلاف قوانین آموزشی می باشد. ودرصورت مشاهده منجربه کسردونمره ازانضباط دانش آموزوضیط گوشی تاپایان سال تحصیلی خواهدشد.
12-سه باراخراج ازکلاس به هرعنوان موجب تعلیق تحصیلی دانش آموزبه مدت یک هفته وحضوراولیاءدرمدرسه الزامی می گردد.( چنانچه دانش آموزی به وسایل وساختمان مدرسه ویابه وسایل سایردانش آموزان خسارتی واردآورد، بایدخسارت وارده توسط دانش آموزیاولی وی جبران شود ).
13-استفاده ازلباس ، کفش ، جوراب ساده ومناسب رعایت حجاب مناسب اسلامی
14-غیبت غیرموجه وتاخیروروددانش آموزدردفترانضباطی ثبت وموجب کسرنمره ی انضباط می شودودرصورت تاخیرورودباغیبت بیش ازحد،مدیرمدرسه موظف است بانظرشورای تصمیم مقتضی رابرابرمفادماده 76 آیین نامه انضباطی اتخاذنمایدومراتب راکتبابه ولی دانش آموزابلاغ نماید.
15-غیبت غیرموجه سه ماه متوالی توسط دانش آموزان ازنظرمقررات آموزشی ترک تحصیل تلقی می گردد.
16-به همراه داشتن لیوان ودستمال شخصی ضروری می باشد.
17-دانش آموزی که به سبب ابتلابه بیماری واگیردارغیبت کند به هنگام بازگشت به مدرسه می بایست گواهی پزشکی مبنی برسالم بودن ارائه نماید.
 
 
 
 
نقشه سایت