درج مطلب
 
اسامی کادرآموزشی دبستان هیات امنایی بنت الهدی صدر
ردیفنام ونام خانوتدگیسمتمیزان تحصیلاتسابقه کار
1خانم لیلا    آسالآموزگارپایه اوللیسانس26
2"  سیمین    سپهری"فوق دیپلم26
3" زهرا  ضیاء "لیسانس25
4" سیده نرگس  حسینیآموزگارپایه دومفوق لیسانس25
5"   افسانه   سلیمانی "فوق دیپلم23
6" شهرزاد  معماری""23
7"   بهار    محبیآموزگارپایه سوملیسانس28
8" معصومه  ملکی""26
9" فرح  بیدخوری""27
10" سیده مریم قلندرزادهآموزگارپایه چهارم لیسانس30
11" عاطفه  مهدی نیا""23
12" رقیه  وهاب زاده"فوق دیپلم26
13"   فرحناز    حسن خانیآموزگارپایه پنجملیسانس25
14" معصومه  پرتوی"فوق لیسانس15
15" شکوفه  نکوکار"دکتری26
16"   اعظم    عزیزی اسدآموزگارپایه ششملیسانس25
17" شهرزاد  بهروزی"فوق لیسانس21
18" نسرین ورعی یگانه"لیسانس          25
19" ساره  ابراهیمیمربی ورزشلیسانس          14
 
 
 
نقشه سایت