درج مطلب
 
قوانینی که اولیای گرامی ملزم به اجرای آنها می باشند
اولیا محترم لطفانکات ذیل رابه دقت مطالعه فرماییدلذاتقاضاداریم که دراجرای این برنامه هامارایاری فرمایید.درضمن پیشنهادهای شمارادرکمال فروتنی پذیراهستیم.
1-همکاری صمیمانه بامدرسه
2-اجرای قوانین مدرسه
3-حضوربه موقع جهت ملاقات بامعلمین وکادرمدرسه فقط درروزهای مشخص شده بادعوت نامه قبلی وازمراجعه درزنگ تفریح اول خوددا ری فرمایید.
4-ازمراجعات غیرضروری به مدرسه بدون دعوت نامه قبلی خودداری فرمایید.
5-ملاقات بامعلم فرزندخودجهت آگاهی ازوضعیت تحصیلی فقط درروزهای دیداربااولیاء امکان پذیرمی باشد.
6-ازتجمع مقابل درب ورودی کلاس هاوجلومدرسه خودداری فرمایید.
7-هرگونه پاسخ گویی راجع به فرزندتان فقط به اولیای دانش آموزان صورت خواهدگرفت .لذاازمراجعه اقوام وسایربستگان دانش آموزان به مدرسه خودداری گردد.
8-درانجمن های عمومی وروزهای دیداربامعلمان وکلاس های آموزش خانواده حضوربه موقع وفعال داشته باشید.
9-آوردن هرنوع وسیله توسط اولیاء برای دانش آموزبعدازوروداوبه مدرسه ، ممنوع است.
10-اولیای گرامی ملزم به اجرای تصمیمات اتخاذشده ازسوی نمایندگان اولیاومربیان درزمینه مشارکت های مردمی وهمکاری صمیمانه بامدرسه خواهدبود.
11-به جهت رشدایمان مذهبی کودکانمان ومقدس بودن این مکان ازاولیای محترم تقاضای اکیدداریم تاباپوشش مناسب وکامل وارداین واحدآموزشی شده تاالگوی خوبی برای کودکانمان باشیم.
12-اکثراوقات اطلاع رسانی جهت تشکیل جلسات ازطریق پیامک می باشد.
13-اولیای گرامی ازمراجعه به کلاس بدون هماهنگی بادفترمدرسه خودداری شود.
14-اکیداازاولیای محترم درخواست می گرددبرای انجام کارهایی نظیرمراجعه به پزشک وکلاس های آموزشی زبان وسایرموارد ، ساعاتی خارج ازمدرسه درنظرگرفته شود.
15-لطفاازگرفتن مرخصی قبل ازتعطیلات وبعدازتعطیلات به خصوص تعطیلات عیدودرآخرسال جداخودداری فرمایید.واگردانش آموزان غیبت کنند،غیبت ایشان غیرموجه می باشد.
16-بابرنامه ریزی نامناسب برای انجام تکالیف ودرس خواندن ،تمام اوقات فراغت واستراحت راازفرزندتان نگیرید.
17-اگرفرزندتان مشکل جسمی وروانی خاصی داردحتمابااولیای مدرسه ومعلم کلاس درمیان بگذارید.
18-استفاده دانش آموزان ازلباس ورزشی درزنگ ورزش الزامی است.
                                                                   مدیریت دبستا بنت الهدی صدر
                                                                                 پورلطفعلی
 
 
 
نقشه سایت